• ADR veiligheidsadviseur voor bedrijven

  ADR veiligheidsadviseur voor bedrijven

 • ADR veiligheidsadviseur voor transportbedrijven

  ADR veiligheidsadviseur voor transportbedrijven

ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Een ADR veiligheidsadviseur heeft u nodig wanneer uw onderneming gevaarlijke goederen over de weg (laat) vervoeren, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen. Bedrijven zijn NIET verplicht om een eigen adviseur in vaste dienst te hebben. Deze kan ook extern worden ingehuurd. Graag bieden wij u onze diensten als ADR veiligheidsadviseur aan.


Transportbedrijven
Transportbedrijven

Als ADR veiligheidsadviseur kunnen wij u met raad en daad bijstaan en voor u de wettelijk voorgeschreven taken invullen. Jaarlijks brengen wij u een bezoek en voeren een audit uit. In deze audit nemen we de wettelijk voorgeschreven verplichtingen door aan de hand van het takenpakket van de veiligheidsadviseur.

Eigen rijder
Eigen rijder

Ook voor de Eigen rijder treden wij op als ADR veiligheidsadviseur. En dat tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Aan de hand van de jaarlijkse audit wordt door ons het wettelijk voorgeschreven jaarverslag opgemaakt. Ook de wijzigingen in de regelgeving worden door ons in dit verslag aan u gecommuniceerd.

Bedrijven
Bedrijven

Bent u op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur? Als adviseur controleren wij de opleidingen, nemen de vrachtdocumenten door, de verzekeringspolis, procedures enz. Aan de hand van de audit wordt door ons het wettelijk voorgeschreven jaarverslag opgesteld.

Verduidelijking verplichting ADR veiligheidsadviseur per 2019

Print Friendly, PDF & Email

De verplichting tot de inschakeling van een ADR veiligheidsadviseur wijzigt met de verandering van de ADR per januari 2019. Deze wordt nu verduidelijkt. Daarnaast vindt er ook een wijziging plaats met betrekking tot de taken van de adviseur.

Het inschakelen van de ADR veiligheidsadviseur stond nu aangegeven als: “Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat”. Dit wijzigt nu in: “Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat,”. Wellicht een subtiele wijziging, maar het maakt nogmaals duidelijk dat ook diegene die verzend een ADR veiligheidsadviseur dient in te schakelen.

Taken ADR veiligheidsadviseur

Ook met betrekking tot de taken vindt er een subtiele wijziging plaats: bij het 9e gedachtestreepje van de derde sub-paragraaf is de tekst op dit moment:  “het controleren of het personeel dat is aangewezen voor het vervoer of het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies”. Dit gaat verandert worden in “het controleren of het personeel dat is aangewezen voor het verzenden, vervoer of het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies”.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

De wijzigingen in de ADR per 1 januari 2019

Print Friendly, PDF & Email

Zoals iedere twee jaar zijn er weer wijzigingen in de ADR en per januari 2019 is het weer zover. Als uw ADR veiligheidsadviseur behandelen we graag enkele wijzigingen in de ADR.

Nieuwe UN nummers.

Er zijn twaalf nieuwe UN-nummers voor “Gevaarlijke stoffen” in voorwerpen, apparaten en machines: UN 3537 tot en met 3548. De volgende benamingen komen voor:

UN 3537 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S.

UN 3538 ARTICLES CONTAINING NONFLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S.

3538 ARTICLES CONTAINING NONFLAMMABLE,NON TOXIC GAS, N.O.S.

3539 ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S.

3540 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

3541 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S.

3542 ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION,N.O.S.

3543 ARTICLES CONTAINING A sUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S.

3544 ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S.

3545 ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S.

3546 ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S.

3547 ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S.

3548 ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S.

Wijzigingen in Bijzondere bepalingen

Er zijn veranderingen op verschillende speciale bepalingen, onder meer in de verklaring ter vergemakkelijking van het transport van lithiumbatterijen (SV 188) of de speciale voorschriften voor chemische testkits (SV-281), meststoffen (SV-307), alsmede voor transport machines (SV 363).

Weerbestendigheid: er worden eisen gesteld aan grote etiketten en uniforme verminderingsopties zijn nu ook meer duidelijk beheerst door de regels en voorschriften.

Bijzondere bepaling 188 (a) en (b) Voeg de volgende nieuwe notitie toe;
“OPMERKING: Wanneer lithiumbatterijen overeenkomstig 2.2.9.1.7 (f) worden vervoerd
volgens deze speciale bepaling, het totale lithiumgehalte van alle lithiummetaalcellen
bevat in de batterij mag niet meer dan 1,5 g en de totale capaciteit van alle lithium-ion cellen
bevat in de batterij niet meer dan 10 Wh (zie speciale bepaling 387). “.

Verpakkingsinstructies

Bij de volgende Verpakkinginstructies zijn er signifikante wijzigingen: P 001 , P 200, P 410, P 520 met nieuwe PP 94 en PP 95 voor energetische proefstalen, P 901, P 902, P 903, P 908, P 909, P 910, LP 902, LP 903, LP 904. Daarnaast nieuwe Verpakkingsaanwijzingen voor UN 3363 (P 907), beschadigde Lithiumbatterijen (P 911) en Lithiumbatterijen (LP 905, LP 906).

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Van uw veiligheidsadviseur: Besluit levering verkoop

Print Friendly, PDF & Email

Als ADR veiligheidsadviseur wijzen wij u graag op een recente wijziging in de regelgeving (Staatscourant).

Op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van bijlage 1 (ADR) van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) mag de bevoegde autoriteit van het bij het vervoer betrokken land akkoord gaan om in plaats van de naam van de geadresseerden(n), de woorden “Levering Verkoop” op het vervoerdocument aan te geven, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te kunnen afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

In bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is de Inspectie Leefomgeving en Transport opgenomen als erkende instantie met betrekking tot de uitvoering van dit voorschrift
Besluit:

Ik besluit op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van het ADR akkoord te gaan dat in plaats van de naam en het adres van de geadresseerde(n) “Levering Verkoop” op het vervoerdocument mag worden vermeld, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te worden afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 maart 2018. Heb je nog vragen? Vraag het onze ADR veiligheidsadviseur.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Noodzaak van de ADR veiligheidsadviseur nog onbekend

Afvullen chemie
Print Friendly, PDF & Email

Recent onderzoek onder een selectie aan bedrijven die gevaarlijke stoffen laten vervoeren, laat zien dat bedrijven niet bekend zijn met de verplichting tot het inschakelen van een ADR veiligheidsadviseur.  Als reden wordt aangegeven dat bedrijven denken dat ze geen veiligheidsadviseur nodig hebben wanneer ze zelf geen gevaarlijke stoffen vervoeren en hiervoor een transporteur hebben ingeschakeld. Een aanname welke niet juist is.

De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). Ondernemingen hebben een vrijstelling van de verplichting om een veiligheidsadviseur te benoemen als alle zendingen uitsluitend worden voervoer op basis van: een vrijstelling van het ADR genoemd in randnummer 1.1.3.1, zoals het vervoer door particulieren, vervoer als gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheid en de belangrijkste vrijstelling; de 1000-puntenregeling (1.1.3.6 ADR). Bedrijven die gevaarlijke stoffen laten vervoeren (als afzender), ontvangen (geadresseerde), beladen, lossen, verpakkingen vullen of verpakken dienen een ADR veiligheidsadviseur in huis te hebben of in te huren.

Veel bedrijven kiezen er voor de functie van ADR veiligheidsadviseur door een externe dienstverlener te laten invullen. Zeker wanneer het vervoer van gevaarlijke stoffen niet tot de kernactiviteiten behoort is dat raadzaam. Voor meer informatie kan de website www.veiligheidsadviseur-adr.nl geraadpleegd worden.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor bij ILT

Print Friendly, PDF & Email

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 129 meldingen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ontvangen. Dat waren er in 2015 116 en in 2014 73.
Over het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor waren er 56 meldingen, tegen 44 in 2015 en 24 in 2014. De relevante branches hebben minder schroom om meldingen te doen, zo constateert de ILT.

Door het achterhalen van de oorzaken en gevolgen van incidenten (een taak van de ADR veiligheidsadviseur) kan worden opgetreden tegen verantwoordelijken en kunnen structurele problemen inzichtelijk worden gemaakt. Het instellen van het incidentonderzoek verricht de ILT vanuit het toezicht, of bij het vermoeden van een strafbaar feit vanuit de opsporing. Beide om de herhaling van incidenten te voorkomen. In 2016 heeft de ILT 43 keer een incidentonderzoek ingesteld. In 24 van de gevallen betrof dit een onderzoek naar reservoirwagens. Bij tien objecten ging het om tankcontainers. Vijf maal betrof het verpakkingen. In vier gevallen richtte het onderzoek zich op tankopleggers.

Met name de veelvuldige lekkages van reservoirwagens hebben de aandacht van de ILT.
Het aantal incidentonderzoeken was 17 in 2015 en negen in 2014.

Afsluiters
Uit onderzoeken in 2016 is gebleken dat de lekkages voornamelijk ontstaan door slecht functionerende afsluiters. Dit vindt zijn oorsprong in verkeerde, verkeerd geplaatste en versleten pakkingen. Ook lijkt het onderlangs laden van reservoirwagens een oorzaak te zijn van lekkages van afsluiters. Met name de bodemafsluiter lijkt niet voor dit proces geschikt te zijn. Het systeem van de reservoirwagens is hier niet voor ontwikkeld en procedures houden hier geen rekening mee. De verplichte controles op basis van de regelgeving (hoofdstuk 1.4 van het zgn. RID/ADR, de regelgeving voor resp. spoor en weg) voorafgaand aan en na het vullen en laden zouden lekkages tijdens transport moeten voorkomen. Hier wordt dan ook intensiever op geïnspecteerd en gehandhaafd.

Menselijk falen
Daarnaast blijft het menselijk falen een grote rol spelen bij incidenten. Dit komt onder meer door een soms beperkte invulling van opleidingen en door gebrekkige laad- en losprocedures. Kenmerkend is een stijging van het aantal incidenten in de zomermaanden. Het vermoeden is dat dit komt doordat er in die maanden veel op basis van inhuur en oproep wordt gewerkt, waarbij het schort aan opleiding en instructie.

Positief
De ILT kijkt positief terug op de inzet van de branches, al blijft er genoeg ruimte voor verbetering. In 2017 zet de ILT de hierboven genoemde werkwijze voort. Daarnaast informeert de ILT de volledige transportketen als één (of meerdere partijen) in die keten niet conform de regelgeving handelt.

Chemische reactie in vaten
Op zaterdag 23 juli 2016 ontstond op een parkeerplaats langs de A12 bij Wolfheze een chemische reactie in vaten met gevaarlijke stoffen. Door de reactie konden enkele vaten de ontstane druk niet aan en zijn opengebarsten. De ILT heeft dit incident onderzocht en aan de hand van gegevens van de fabrikant kunnen achterhalen waar in het productieproces de fout is ontstaan. De producent van de gevaarlijke stof heeft op basis daarvan zijn productieproces aangepast.

Lekkages van gecoate tankwagens
Bepaalde gecoate tankwagens werden veelvuldig getroffen door lekkages. Na onderzoek door de ILT en de inzet van de onderneming bleek dat dit te maken had met de constructie van de tank in combinatie met de dunner wordende coating (door degeneratie) en het laden van verschillende soorten zuren en basen. Samen met de fabrikant van de coating en de betreffende onderneming is gekeken hoe dit kon worden opgelost. De onderneming (vaak de ADR veiligheidsadviseur) stelde in samenspraak met de ILT een plan op om deze problemen te voorkomen. Ook zijn tien tankwagens direct aangepast.

Herhaling voorkomen
De Ziekenhuis Afval Verwerkings Installatie Nederland (ZAVIN) ontving goederen die niet conform het ADR werden aangeboden voor vervoer (wijze van verpakken). De ZAVIN meldde deze incidenten bij de ILT, waarna er een onderzoek werd ingesteld bij de ziekenhuizen. Na het bestuursrechtelijk optreden tegen deze partijen trad er een verbetering op. Deze casus is een voorbeeld van het correct functioneren van het melden met als doel om herhaling te voorkomen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

ADR 2017, ADN 2017 en RID 2017 online gezet

Print Friendly, PDF & Email

De vervoerscodes voor het wegvervoer (ADR 2017), de binnenvaart (ADN 2017) en het spoor (RID 2017) zijn online gezet.

De ADR download u hier

De ADN download u hier

De RID download u hier

Voor de veiligheidsadviseur zijn de papieren versies (boeken) echter nog onmisbaar. Deze kunt u hier bestellen: ADR 2017-2018, ADN 2017-2018 en RID 2017-2018

ADR: De voorschriften van de bijlagen A en B van de Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) zijn van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten. De bijlage A van het ADR bestaat uit 7 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties en subsecties. Voor het wegvervoer zijn nog 2 delen toegevoegd, die zijn opgenomen in bijlage B van het ADR.

ADN: De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

RID: Het Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorweg is van toepassing op het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op het grondgebied van de Partijen die het RID Reglement hebben ondertekend. Het RID is een bijlage van de regeling vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor (VGS) en hoort bij de wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Schriftelijke instructies ADR vervoer gevaarlijke stoffen vernieuwd

ADR veiligheidsadviseur eigen rijder
Print Friendly, PDF & Email

Met de wijziging van het ADR per 1 januari 2017 wijzigde ook de schriftelijke instructies. Tot nu toe was het wachten op de Nederlandstalige versie van deze instructies. Per heden is deze beschikbaar gesteld en kunt u deze bij ons als veiligheidsadviseur site downloaden.

Eén van de wijzigingen in de Code voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen door Europa betrof een nieuwe ADR klasse 9A welke speciaal voor lithium batterijen is. Een reden voor de wijziging van de schriftelijke instructies. Uw ADR veiligheidsadviseur kunt u verder inlichten over andere wijzigingen in de regelgeving. Overigens is de instructiekaart, zoals hij ook wel genoemd wordt, een calamiteitenkaart voor de chauffeur onderweg, waarop aangegeven wordt welke acties hij of zij moet ondernemen als het mis gaat.

Overigens is ook de ADR 2017-2018 vanaf 20 April direct leverbaar in het Nederlands: http://gevaarlijkestoffen.eu/product/adr-code-2017-2018-boeken/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra gaan beter om met vervoer gevaarlijke stoffen

Print Friendly, PDF & Email

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra weten steeds beter om te gaan met het vervoer gevaarlijke stoffen. Dit blijkt uit steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2016. Daarbij controleerde de inspectie bij 25 particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra of zij met name ziekenhuisafval op een juiste wijze verpakken en classificeren en ze voldoende kennis hebben over de voorschriften bij het aanbieden voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Een ADR veiligheidsadviseur van SafetyNet Consultants voerde bij diverse klinieken audits uit, verzorgde advies en scholing hetgeen blijkens nu zijn vruchten afgeworpen heeft.

Alle bezochte instellingen wisten over het algemeen beter om te gaan met het classificeren van gevaarlijk afval en het verpakken daarvan dan vorig jaar. Wel schort het nog aan de opleiding van het personeel dat handelingen verricht met gevaarlijke stoffen. Dat wist o.a. niet altijd welke specifieke voorschriften er gelden bij het verpakken van gevaarlijk afval. Verder is de wettelijke meld- en rapportageplicht bij voorvallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen niet bij alle instellingen bekend. Goede naleving van de voorschriften bevordert een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Indien u nog behoefte aan deskundig advies van onze ADR veiligheidsadviseur dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

UNECE plaatst de ADR 2017 online

Print Friendly, PDF & Email

Zoals iedere 2 jaar worden ook dit jaar weer wijzigingen in de ADR; de Europese code voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen doorgevoerd. De UNECE heeft de volledige tekst van de ADR 2017 deze week online gezet. De nieuwe voorschriften worden van kracht op 1 januari 2017, waarna de overgangstermijn in gaat en gedurende een half jaar zowel de oude- alsmede de nieuwe voorschriften toegepast kunnen worden (tenzij anders aangegeven in 1.6 van de ADR). Vanaf 1 juli 2017 gaan vervolgens de nieuwe voorschriften definitief gelden.

Eén van de wijzigingen is het gegeven dat het examen ADR veiligheidsadviseur voortaan ook geheel of gedeeltelijk elektronisch mag worden uitgevoerd. Een andere wijziging is een nieuw ADR9A etiket voor beschadigde batterijen.

De volledige Engelse versie vindt u hier:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2017/ADR2017e_web.pdf

De Nederlandstalige editie verschijnt later dit jaar, wanneer de Nederlandse overheid de officiële teksten vrijgegeven heeft. Overigens kunt u de ADR boeken 2017-2018 al wel reserveren tegen een aantrekkelijk tarief van € 79,50 op http://gevaarlijkestoffen.eu

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather

Checklist Beleidsregel veiligheidsadviseur

Print Friendly, PDF & Email

Sinds 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Dit document bevat een checklist om te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de ‘Beleidsregel veiligheidsadviseur’ zoals gepubliceerd in Staatscourant 2014 nr. 27433. Dit met het oog op de voorschriften die zijn gesteld in sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG.

Zo staat er in de checklist dat het de taak van de veiligheidsadviseur te controleren op de naleving van de voorschriften en dat de wijze waarop deze taak wordt ingevuld en een beschrijving van de resultaten moeten zijn opgenomen in het jaarverslag. Een andere taak van de veiligheidsadviseur is de onderneming van advies te dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreffen. De wijze waarop deze taak wordt ingevuld en een beschrijving van de resultaten moeten zijn opgenomen in het jaarverslag

In de checklist voor de ADR veiligheidsadviseur wordt zo ook gevraagd of de incidenten/bijna incidenten/ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten beschreven worden.

Ook wordt er termijn aan het publiceren van het ADR jaarverslag gehangen: is er een jaarverslag opgesteld gaat deze over een periode van 12 maanden? Overigens hoeft dat geen kalenderjaar te zijn. De periode tussen het laatste en het daarop volgend jaarverslag mag echter niet meer bedragen dan zes maanden.

In dat het jaarverslag moet een omschrijving zijn opgenomen die zich toespitst op de activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De volgende punten moeten daarbij worden meegenomen, indien van toepassing:

 • Omschrijving van de gevaarlijke stoffen die samenhangen met de bedrijvigheid van de onderneming
 • Omschrijving van de handelingen die worden uitgevoerd
 • Omschrijving welke medewerkers betrokken zijn bij deze handelingen
 • Omschrijving van de omhullingen die worden gebruikt
 • Omschrijving vervoermiddelen in eigen beheer

Op basis van hoofdstuk 1.8 wordt gecontroleerd op de volgende praktijken en procedures (voor zover van toepassing):

 • De werkwijzen voor het identificeren van GS;
 • De praktijk voor de aankoop van voertuigen i.r.t. de te vervoeren gevaarlijke stoffen;
 • De werkwijzen ter controle voor het gebruikte materieel voor het laden en lossen cq. het vervoer;
 • De wijze waarop de betrokken medewerkers zijn opgeleid alsmede de documentatie ervan in hun dossier;
 • Passende noodprocedures voor eventuele ongevallen of voorvallen met GS inclusief de meldplicht;
 • Verrichte analyses en zo nodig opgestelde rapporten van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken;
 • Passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;
 • Of in aanmerking is genomen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van GS, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;
 • Uitgevoerde controles of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen van GS beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies (evt. aangetoond door middel van een z.g. checklist;
 • Ingevoerde maatregelen voor de bewustmaking van de gevaren van het laden, lossen en vervoeren van GS;
 • Ingevoerde controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en de (veiligheids)uitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;
 • • Ingevoerde controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd.

NB: Hierbij gaat het niet om een inhoudelijke beoordeling van de verschillende praktijken en procedures, maar een controle op de verwijzing hier naartoe vanuit het jaarverslag.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubeinstagramby feather